• Công trình tàu biển

SA LAN BIỂN SYNERGY FALCON 5000 TẤN
Hiện trạng vỏ tàu sau nhiều năm đi biển, lớp sơn vẫn khá tốt