• Công trình công nghiệp

CÔNG TRÌNH SƠN SÀN BÊ TÔNG TẠI AN GIANG

Công trình được khởi công vào ngày 01 tháng 05 năm 2016.
Bề mặt nên ẩm sau khi được xử lý đạt yêu cầu nền được sơn theo hệ sơn trong bảng sau:


QUY TRÌNH SƠN SÀN BÊ TÔNG AN GIANG